Suchmaschinen, Übersicht, Marktanteile

          3.7.2003    7.6.2004     
  
  Google     67.1%     75.1%
  MSN Web-Suche  7.7%     5.1%
  Yahoo      7.1%     5.8%
  T-Online     3.4%     2.4%
  fireball.de   2.5%     0.6%
  Lycos      2.1%     1.0%
  AOL Suche    1.5%     2.7%
  MetaGer     1.5%     1.2%
  Altavista    1.4%     0.9%
  WEB.DE      1.3%     1.5%
  WEB.DE Katalog  0.9%     0.4%
  Bellnet     0.7%     0.4%
  AllesKlar    0.3%     0.5%

Quelle: http://www.webhits.de/deutsch/index.shtml?/deutsch/webstats.htmlstart         © W.Sander-Beuermann (Universität Hannover, RRZN, SuchmaschinenLabor, SuMa e.V.)
© Michael Nebel (netluchs.de, nebel.de, SuMa e.V.)